Management
of Innovation
& Technology

Management of Digitalization

— IMIT startar forskarskola med industrin

I nära samarbete med Ericsson och Scania startar Stiftelsen IMIT en forskarskola inom digitalisering. Målet är att akademi och industri ska jobba närmare tillsammans för att skapa gemensamma värden från de möjligheter och utmaningar som digitalisering innebär. Särskilt fokus riktas på områden som avser ”management of digitalization” vilket inbegriper frågor som innovation, ledning, organisering och affärsmodeller.

Förmågan att klara den digitala omställningen kommer att vara avgörande för företags lönsamhet och tillväxt. De som inte är beredda att på olika sätt förnya strategier, arbetssätt och affärsmodeller riskerar att se sig omsprungna av befintliga eller helt nya aktörer framöver. Men bara för att man vet att man behöver agera så betyder inte det att man faktiskt gör det. En färsk studie av 400 slumpvist utvalda industriföretag i Sverige visar på stor skillnad mellan digital medvetenhet och de facto förändringar i strategier, arbetssätt och affärsmodeller. Detta kan tyckas uppseendeväckande då liknande studier i Nordamerika och SydostAsien indikerar att företagen kommit relativt sett längre vad gäller digital transformation. Många av de företag vi arbetat med i studier anser sig tämligen handfallna inför ledning och organisering av digital transformation.

Vi har flera gånger sett hur det kan gå. Bara för ett drygt decennium sedan var det helt klart för de flesta medieföretag att de behövde agera kraftigt för att möta konkurrensen från Google, Facebook, och senare Netflix och Amazon. Nästan alla, utom möjligen norska Schibsted som bl a äger Aftonbladet och Blocket var fokuserade på hur de skulle fortsätta tjäna pengar i en etablerad affär snarare än att på riktigt investera resurser och ledningens tid i en ny och mer digital affärsmodell.

Ett samlat intryck från en annan studie visar att företag från praktiskt taget alla branscher anser sig fast i gamla mönster, eller främst fokuserar digitaliseringens tekniska möjligheter eller helt enkelt inte gör någonting. I bästa fall missas  möjligheter med digitalisering; långsammare tillväxt, eller att marginalerna fortsätter pressas nedåt. I värsta fall sker möten med konkurrenter som är snabbare, smartare och som förstår nya värden av digitala affärer och som inser vad som krävs för att skapa nya och utvecklande samarbeten med externa parter för att bemästra den digitala transformationen.

Den bärande idén med forskarskolan är att tillsammans med företag skapa ny och handlingsbar kunskap. Kunskap som är avgörande och som kan vägleda i frågor som avser organisering och ledning av en digital transformation. Det är detta som åsyftas med ”management of digitalization”.

”Många företag står handfallna för hur de skall leda och organisera för digitalisering”

I ett första steg ämnas att i nära samarbete med Ericsson och Scania inrikta forskarskolan på att utveckla spetskompetens inom detta område för att utveckla praktisk och handlingsbar kunskap som snabbt kan omsättas i företagen. I ett andra steg är avsikten att bjuda in fler företag från andra branscher där det redan i dagsläget förs dialoger med företagsledningar från läkemedel-, bygg- och andra teknologiföretag.

Även om det görs samma analys i industrin; att kunskap om management och ledning av digital transformering är akut, så är bilden av satsningar inom landets universitet och högskolor fragmenterad. Här pågår sedan flera år olika forskningsprojekt inom digitaliseringsområdet ledda av enskilda forskare, dock oftast med avseende på vitt skilda frågor och med begränsat engagemang i termer av forskningsgruppens storlek och samarbete mellan lärosäten.

”Vi fokuserar på forskningsfrågor som är viktiga för företagsledningar”

Utöver detta har många forskare inte lyckats fånga industrins behov som en central del i sina projekt. Det saknas alltså en sammanhållande kraft och en kritisk massa för att utveckla kunskaps- och strukturkapital som är nödvändigt för såväl företagen som för forskningen som kan bidra till långsiktiga nytta för Sverige. Satsningen innebär att ett antal ledande forskare inom ramen för Stiftelsen IMIT gått samman för att möta detta behov och för att utgöra en stark och samlande kraft med IMIT som plattform. Målsättningen är att utveckla kunskap om lednings- och managementfrågor som har betydelse för företagsledningar.

”En svensk satsning på management och ledning av digitalisering lämpar sig mycket väl inom IMITs verksamhetsidé”

IMITs syfte är att verka för genomförande och spridande av forskning som annars är svår att uppnå inom högskolornas egna strukturer. En svensk satsning på management och ledning av digitalisering är mitt i prick för IMITs regi och verksamhetsidé.

Första kullen av doktorander till forskarskolan består av doktorander från Ericsson och Scania. Nya doktorander till kommer att tas in halvårsvis. Varje doktorand skrivs in på ett svenskt ledande lärosäte och erhåller vid ett fullföljande av skolan en doktorsexamen inom ekonomi eller teknik.

Ömsesidig nytta och värdeskapande
Forskarskolan har för avsikt att skapa ömsesidig nytta och värde för deltagande företag och akademi. Det sker genom att forskningen fokuserar frågor som är viktiga för företagen och där det finns behov av ny forskning för akademin. Då säkerställs värde för samtliga parter, t ex:

Praktiska och konsultativa värden för företagen såsom: (1) Kunskap om ledning och organisering av digitalisering, (2) Kunskapsöversikter inom ämnesområden, (3) Modeller och teorier som kan/bör införas i företagens olika beslutsforum och arbetssätt, (4) Input till företagsinterna dokument och planer (5) Intern vidareutbildning och kompetensutveckling, (6) Utveckling av unik spets-kompetens och strukturkapital för framtiden.

Akademisk kunskap och värde såsom: (1) publikationer i vetenskapliga journaler i samarbete mellan doktorand och handledare, (2) Långvariga samarbeten och relationer för framtida projekt.

Rekrytering
Till forskarskolan bör företag som förstår utmaningarna med digitalisering söka sig och som önskar driva arbetet inom ledning, affär och organisering framåt på ett vetenskapligt grundat förhållningsätt och som samtidigt ser stora värden i att utbyta erfarenheter och valmöjligheter med andra företag.

Kontakt
Om du ser intresse för ditt företag att vara med i forskarskolan framöver, vänligen kontakta IMITs föreståndare Martin Sköld för en dialog.

Rekommenderade referenser                      
Mähring, M., Wennberg K., Demir, R. 2018. Reaping Value from Digitalization in Swedish Manufacturing Firms: Untapped opportunities. In Movin, S., P. Andersson, M. Mähring, R. Teigland & K. Wennberg (Eds.) Managing Digital Trans-
formation (p.41-64). Stockholm: SIR/MTC.

Andersen, E. S., Demir, R., Mähring, M., Sannes, R., Wennberg, K., Woerner, S. L. 2015. Organizing for digitalization – A cross-country study of CIO attention to digital technology. Artikel presnterad på 2015 Eindhoven Conference on Digital Transformation.

Björkdahl, J., Wallin, M., Kronblad, C. 2018. Digitalisering – Mer än teknik. Vinnova VR 2018:06, ISBN 978-91-87537-73-8.

 • Martin Sköld Fellow

  Martin är docent i företagsekonomi och Scania Assistant professor på Handelshögskolan i Stockholm och föreståndare för stiftelsen IMIT. Martins forskning handlar till stor del om affärs- och verksamhetsstrategier.

 • Karl Wennberg

  Professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Forskar om entre- prenörskap, teknologisk och demografisk förändring.

 • Joakim Björkdahl Fellow

  Joakim är professor (bitr.) vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning fokuserar på strategi, innovation och affärsmodeller, speciellt med avseende på hur företag gör bruk av informationsteknologi för att förbättra befintliga affärer och affärsmodeller.

 • Tobias Fredberg Fellow

  Professor (bitr.) på Chalmers, där han är föreståndare för Center for Higher Ambition Leadership Europe. Hans forskning fokuserar på innovation, corporate entrepreneurship och organisatorisk förnyelse.

 • Martin Wallin Fellow

  Martin Wallin är biträdande professor vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning berör öppen innovation och digitalisering och fokuserar på hur företag kan involvera användare, kunder och leverantörer i sina innovationsprocesser.

Vi använder oss av cookies för att förbättra användarvänligheten och prestandan för sajten. Genom att klicka på godkänn-knappen eller surfa vidare på siten går du med på denna lagring.